background

DOWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dodano: 09.05.2022

I. Zasady dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli/szkół/ośrodków szkolno-wychowawczych

Gmina Liszki zapewnia:

1.  bezpłatny (zbiorowy – zorganizowany) transport i opiekę w czasie przewozu:

a) uczniom niepełnosprawnym do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

b) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna lub niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

  • 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

2. zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtema rodzicami,  jeżeli dowożenie zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.


II. Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka/ucznia do przedszkoli/szkół/ ośrodków  szkolno-wychowawczych

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie bezpłatnego dowozu dla dziecka niepełnosprawnego lub o zwrot kosztów dowozu przysługuje: rodzicom dziecka lub prawnym opiekunom.

2. W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

3. Wniosek o bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu należy złożyć do dnia 10 czerwca 2022 r., natomiast o zwrot kosztów przejazdu do dnia 31 sierpnia 2022 r.

4. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Liszkach, ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki.

 

III. Wymagane dokumenty

1. Wniosek

a) w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka wraz z zapewnieniem opieki,

b) o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, ośrodka szkolno-wychowawczego w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców/opiekunów prawnych.

2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub w przypadku dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju, aktualna opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

3. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka szkolno-wychowawczego, w których dziecko będzie realizowało w danym roku szkolnym  wychowanie  przedszkolne, obowiązek szkolny/nauki lub poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kiedy chodzi o realizację wczesnego wspomagania rozwoju.

 

IV. Informacje  na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Liszkach, ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki, tel. 12 280 60 24 mail: gzeas@liszki.pl

 

V. Załączniki (do pobrania):

1. Wniosek o organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka wraz z zapewnieniem opieki;

2. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego i opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka szkolno-wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców/opiekunów prawnych.