background

Komunikat Wójta Gminy Liszki dotyczący funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych na terenie Gminy Liszki

Dodano: 20.05.2020

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, po wspólnych konsultacjach z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych Gminy Liszki, informuję o następującej organizacji zajęć w oddziałach przedszkolnych i zajęć edukacyjnych w szkołach na terenie Gminy Liszki;

  • od 25 maja br.uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych (świetlica szkolna). Zajęcia dydaktyczne będą dalej prowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Od 25 maja br. wszystkie oddziały przedszkolne będą otwarte.
  • Od 18 maja br. za zgodą rodziców, jest możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
  • Od 25 maja br.uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
  • Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia. O formie i terminach tych konsultacji, rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły.

Powyższa organizacja obowiązuję we wszystkich 11 szkołach podstawowych na terenie Gminy Liszki. Zajęcia prowadzone będą z zachowaniem zasad sanitarnych. Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zajęć zostaną opracowane przez dyrektorów szkół i będą dostępne na stronach internetowych szkół.

Z poważaniem
Paweł Miś
Wójt Gminy Liszki

WAŻNE KOMUNIKATY MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ:

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men

Co ze szkołami do wakacji?
https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkół
https://www.gov.pl/web/edukacja/wyjasnienie-men-dotyczace-funkcjonowania-szkol2

Wytyczne GIS, MZ i MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men